عروس, . (2021). النقد المعرفی: نحو إبدال منهجی. Journal of Anbar University for Law and Political Sciences, 51(86.1), 145-178. doi: 10.33899/radab.2021.169783
محمد عبدالله عروس. "النقد المعرفی: نحو إبدال منهجی". Journal of Anbar University for Law and Political Sciences, 51, 86.1, 2021, 145-178. doi: 10.33899/radab.2021.169783
عروس, . (2021). 'النقد المعرفی: نحو إبدال منهجی', Journal of Anbar University for Law and Political Sciences, 51(86.1), pp. 145-178. doi: 10.33899/radab.2021.169783
عروس, . النقد المعرفی: نحو إبدال منهجی. Journal of Anbar University for Law and Political Sciences, 2021; 51(86.1): 145-178. doi: 10.33899/radab.2021.169783