(2021). جوجل و الترجمة. Journal of Anbar University for Law and Political Sciences, 16(144), 1-1.
. "جوجل و الترجمة". Journal of Anbar University for Law and Political Sciences, 16, 144, 2021, 1-1.
(2021). 'جوجل و الترجمة', Journal of Anbar University for Law and Political Sciences, 16(144), pp. 1-1.
جوجل و الترجمة. Journal of Anbar University for Law and Political Sciences, 2021; 16(144): 1-1.