احمد, . (2006). العلاقة بین تاریخ میلاد الطلبة ورغبتهم فی. Journal of Anbar University for Law and Political Sciences, 36(43), 25-42. doi: 10.33899/radab.2006.168223
حسین علی احمد. "العلاقة بین تاریخ میلاد الطلبة ورغبتهم فی". Journal of Anbar University for Law and Political Sciences, 36, 43, 2006, 25-42. doi: 10.33899/radab.2006.168223
احمد, . (2006). 'العلاقة بین تاریخ میلاد الطلبة ورغبتهم فی', Journal of Anbar University for Law and Political Sciences, 36(43), pp. 25-42. doi: 10.33899/radab.2006.168223
احمد, . العلاقة بین تاریخ میلاد الطلبة ورغبتهم فی. Journal of Anbar University for Law and Political Sciences, 2006; 36(43): 25-42. doi: 10.33899/radab.2006.168223